Çankaya Belediyesi KPSS 70 ile zabıta memuru alımı! Lise, önlisans ve lisans mezunu müracaat..

Pehlione

New member
Çankaya Belediye Başkanlığı zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. Adayların müracaat yapabilmeleri için, 2020 yılında yapılmış olan Kamu Çalışanı Seçme İmtihanından Lise için KPSSP94 puan cinsinden en az 70, Ön Lisans için KPSSP93 puan çeşidinden en az 75 ve Lisans için KPSSP3 puan cinsinden en az 75 puan almış olmaları gerekmektedir. Pekala zabıta alımı için aranan müracaat koşulları neler?

Takım UnvanıSınıfıTakım DerecesiTakım AdediNiteliğiCinsiyetiKPSS
Puan Tipi
KPSS
Taban Puanı
Zabıta MemuruGİH940Rastgele bir lisans programından mezun olmak, En az B sınıfı
şoför evrakına sahip olmak.
ErkekKPSS P3En az 75 Puan
Zabıta MemuruGİH910Rastgele bir lisans programından
mezun olmak, En az B sınıfı şoför evrakına sahip olmak.
BayanKPSS P3En az 75 Puan
Zabıta MemuruGİH1015Rastgele bir önlisans programından mezun olmak, En az B sınıfı şoför dokümanına sahip
olmak.
ErkekKPSS P93En az 75 Puan
Zabıta MemuruGİH1015Rastgele bir ortaöğretim kurumundan (lise yahut dengi) mezun olmak, En az B sınıfı
şoför evrakına sahip olmak.
ErkekKPSS P94En az 70 Puan

İlan edilen boş zabıta memuru takımlarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel kurallara sahip olmaları gerekmektedir.


 • Türk vatandaşı olmak.


 • Kamu haklarından yoksun bulunmamak.


 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan dolayı bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak.


 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.


 • bakılırsavini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel manisi bulunmamak.


 • İlan edilen takımlar için aranan başka müracaat kaidelerini taşımak.

 • İlan edilen zabıta memuru takımları için mezun olunan okul prestijiyle tahsil kaidesini taşımak ve bu tahsille ilgili olarak 2020 yılı Kamu İşçi Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak takımların karşısındaki puan cinslerinden, belirtilen taban KPSS puanını almış olmak.


 • Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki niçinlerle çıkarılmış olmamak.


 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara gore zabıta memuru takımlarına müracaat yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden çok olan kısmı ile kilosu içinde (±) 10 kg.’dan fazla fark olmamak. Uzunluk ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.


 • İmtihanın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.


 • 13/10/1983 tarihindeki ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen en az B sınıfı şoför dokümanına sahip olmak,
Müracaat sırasında;


 1. İmtihana girmek isteyen adaylar, (http://www.cankaya.bel.tr/) adresi üzerinden elektronik ortamda dolduracakları başvuru formlarının çıktısını alıp imzalayarak BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki evrakları ekleyeceklerdir.


 2. Nüfus cüzdanının yahut kimlik kartının aslı ve fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),


 3. Diploma yahut mezuniyet dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),


 4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),


 5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,


 6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,


 7. misyonunu devamlı olarak yapmaya mani bir durumu olmadığına dair beyanı,


 8. Şoför dokümanının aslı yahut fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),


 9. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
Adaylar, üstte sayılan müracaat evraklarını 13.09.2021 tarihinden 17.09.2021 tarihine kadar (mesai saatleri içinde) Şehit Gönenç Caddesi No: 20/1 Maltepe-ÇANKAYA/ANKARA adresindeki Çankaya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü hizmet binası ortasında bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ünitesine teslim etmeleri gerekmektedir.

Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ve mail yolu ile yahut eksik bilgi ve evraklarla ya da nitelikleri uygun olmadığı biçimde yapılan müracaatlar, belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Müracaat sırasında HES (hayat konuta sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır.

Adayların uzunluk ve kilo ölçümleri şahsen müracaat sırasında tarafımızdan yapılacaktır.

Kelamlı ve Uygulamalı İmtihan 04-15 Ekim 2021 tarihleri içinde (Cumartesi-Pazar günleri hariç) Şehit Gönenç Caddesi No: 20/1 Maltepe-ÇANKAYA/ANKARA adresindeki Çankaya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü hizmet binasında yapılacaktır. Sınavlar saat: 09.00’da başlayacaktır. Kelamlı ve Uygulamalı İmtihan, tıpkı gün içerisinde bitirilemez ise sonraki gün devam edilecektir.

İmtihana girmeye hak kazandığı biçimde, ilan edilen imtihan tarihinde imtihana katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Kelamlı İmtihan;

a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

b) Atatürk Prensipleri ve İnkılâp Tarihi,

c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ç) Mahalli yönetimlerle ilgili temel mevzuat, mevzularını kapsar.

Uygulamalı imtihan; takım unvanına ait mesleksel bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık üzere özelliklerin ölçülmesini kapsayacak biçimde yapılacaktır.
 
Üst