BDDK 34.464 TL maaş ile işçi arıyor! Son müracaat ne vakit?

Pehlione

Global Mod
Global Mod
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin Ek 6’ncı unsuru ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi Süreç Ünitelerinde Kontratlı Bilişim Çalışanı İstihdamına Ait Temel ve Metotlar Hakkında Yönetmelik” in 8’inci unsuru uyarınca kontratlı işçi alımı yapacağını deklare etti. En az KPSS 70 Puan kuralı arayan kurum en az 22.976,14 TL, en hayli 34.464,21 TL maaş ile istidam sağlayacak. İşte müracaat bilgileri…

Son Müracaat Ne Vakit?

BDDK işçi alımı müracaatları 14 Mart 2022 tarihinde başlayıp, 3 Nisan 2022 tarihi saat 23:59:59’a kadar devam edecek.

Adaylar Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden müracaatlarını online olarak gerçekleştirebilecek. Şahsen yahut posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

MÜRACAAT EKRANI

Fiyat


Aylık brüt mukavele fiyatı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4’üncü hususunun (B) bendine nazaran istihdam edilenler için belirlenen mukavele fiyat tavanının (01.01.2022-30.06.2022 devri için: 11.488,07 TL) Özel Koşullar başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı kararı bulunacak meblağ olacaktır. Fakat Kurum, bu türlü hesaplanacak tavan fiyatın altında mukavele fiyatı belirlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.


Müracaat Kuralları Neler?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden dolayı bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci unsurunda sayılan genel kurallara haiz olmak,

d) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve sanayi mühendisliği kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt haricindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

e) (d) bendinde belirtilenler haricinde kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik kısımlarından, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren kısımları ile istatistik, matematik ve fizik kısımlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt haricindeki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen kısım mezunları aylık brüt kontrat fiyat tavanının 2 katı için müracaat yapabilirler.)

f) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin idaresi konusunda yahut büyük ölçekli ağ sistemlerinin konseyimi ve idaresi konusunda fiyat tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, başkaları için en az 5 (beş) yıllık mesleksel deneyime sahip bulunmak, (Mesleki deneyimin belirlenmesinde; bilişim işçisi olarak 657 sayılı Kanuna tabi takımlı yahut tıpkı Kanunun 4’üncü unsurunun (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Kararında Kararnameye tabi kontratlı statüdeki hizmetler ile özel kesimde toplumsal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle emekçi statüsünde bilişim çalışanı olarak geçtiği belgelenen hizmet mühletleri dikkate alınır.)

g) Bilgisayar etraf ünitelerinin donanımı ve kurulan ağ idaresi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla şimdiki programlama lisanlarından en az ikisini bildiğini belgelemek, ğ) nazaranvini devamlı yapmasına pürüz olabilecek hastalığı bulunmamak,

h) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olmak, ağır iş temposuna ayak uydurabilmek ve ekip çalışmasına yatkın olmak,

ı) Askerlik durumu prestijiyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

i) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına mani bir durumu bulunmamak.

Özel Müracaat Kaideleri Neler?

a) Büyük ölçekli bilgi süreç ünitelerinde yahut ulusal güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu nizamının bozulmasına yol açabilecek kritik çeşitteki bilgilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında veya en az 1000 (bin) iç yahut 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel bölümdeki sistem merkezlerinde sistem / ağ güvenliği, siber güvenlik yahut bilgi güvenliği uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Firewall, Intrusion Prevention System (IPS), URL filtering, Mail Gateway, Antivirüs, Sandbox-APT ve DoS/DDoS tedbire aygıtlarının heyetim, yapılandırma ve idaresinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

c) NAT, QoS ve OTP (One Time Password) teknolojilerinin idaresinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ç) Sanal Özel Ağ (VPN), Geniş Alan Ağ (WAN), dış DNS ve alan isimleri idaresinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

d) Kurumsal log idaresi, SIEM ve log korelasyonu sistemlerinin idaresinde bilgi ve deneyim sahibi olmak, e) Ağ üzerinde zafiyet tarama ve trafik tahlili yapabilen (Nessus, AppScan, Wireshark, Tcpdump, Nmap, Netcat gibi) yazılımların kullanmasında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) Siber olaylara müdahale (SOME) faaliyetleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

g) Teknik şartname oluşturma ve PoC çalışmalarının yürütülmesinde deneyim sahibi olmak,

Tercihen;

a) Check Point Certified Security Expert (CCSE) sertifikasına sahip olmak,
b) Penetrasyon/Sızma testleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
c) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği İdaresi Sistemi) Standardı konusunda, sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları ile Bilgi Güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk tahlili ve risk idaresi mevzularında uygulama bilgisine sahip olmak ve sertifikanın muvaffakiyet ile alındığı en az bir uygulamada faal rol almak,
ç) Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

a) Büyük ölçekli bilgi süreç ünitelerinde yahut ulusal güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu nizamının bozulmasına yol açabilecek kritik çeşitteki dataların bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında veyahut en az 1000 (bin) iç yahut 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel bölümdeki sistem merkezlerinde ağ idaresi uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Cisco yahut HP ağ aygıtlarının ana omurga anahtarı (Backbone switch) ve kenar anahtarı (kenar switch) heyetimi, konfigürasyonu ve idaresinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

c) Lokal alan ağ (LAN), kablosuz mahallî ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), Geniş alan ağ (WAN), dış DNS ve alan isimleri idaresi mevzularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ç) Tunelling, Routing, Switching, DNS, DHCP, 802.11 a/b/g/n/ac, 802.1x teknolojilerinin idaresinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

d) NAC (Network Access Control) uygulamalarının suramı ve idaresinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e) İstemci işletim sistemleri ve sunucu işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,

f) Sistemlerin performansını izleyerek, bu doğrultuda kapasite planlaması yapabilme ve iyileştirmelere yönelik teklifler hazırlayabilme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

g) Ağ aygıtlarının güvenliğini ve iş sürekliliğini sağlayabilme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ğ) Ağ altyapısı için operasyonel standartları belirleyebilme, mevcut süreç ve prosedürleri geliştirebilme ve gerekli dokümantasyonları hazırlayabilme deneyimine sahip olmak,

Tercihen;

a) Cisco Certified Network Associate (CCNA) yahut Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

a) Büyük ölçekli bilgi süreç ünitelerinde yahut ulusal güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu tertibinin bozulmasına yol açabilecek kritik çeşitteki dataların bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında veya en az 1000 (bin) iç yahut 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel kesimdeki sistem merkezlerinde sistem idaresi uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Microsoft’un yetkili eğitim ortaklarından Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Active Directory ve Exchange (2010, 2013 yahut 2016) yahut bu sistemlerin güvenliği hakkındaki eğitimlerden en az ikisini aldığını iştirak sertifikası ile belgelemek,

c) Microsoft İşletim Sistemleri, Microsoft Domain Controller, Active Directory, Exchange hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ç) Sanallaştırma teknolojileri üzerine mimari tasarım yapabilme, kurulumları gerçekleştirip yönetebilme, kısa orta ve uzun vade için kapasite planları çıkarabilme deneyimine sahip olmak,

d) Ağ idaresi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak, e) Bilgi ve disk yedekleme & kurtarma sistemlerinin (Netbackup, MS DPM gibi) idaresinde, e-posta arşivleme ve yedekleme teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) Powershell scripti yazabilme ve GPO yönetebilme deneyimine sahibi olmak,

g) Temel sunucu (web, mail, domain, DNS) servislerinin iş sürekliliğini tasarlayıp kurabilme deneyimine sahip olmak,

Tercihen;

a) Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Active Directory ve Exchange (2010, 2013 yahut 2016) sistemlerinin MCSA ve MCSE sertifikalarından en az birine sahip olmak,
b) Görüntü konferans sistemlerinin konseyimi ve idaresi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
c) ODM (fevkalade Durum Merkezi) sistemlerinin konseyimi ve idaresi hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
ç) Datacenter heyetimi ve idaresinde, TIER sertifikasyonlandırma hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

a) Büyük ölçekli bilgi süreç ünitelerinde yahut ulusal güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu nizamının bozulmasına yol açabilecek kritik cinsteki bilgilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında veyahut en az 1000 (bin) iç yahut 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel bölümdeki sistem merkezlerinde sistem / ağ güvenliği, siber güvenlik yahut bilgi güvenliği uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Check Point Certified Security Expert (CCSE) sertifikasına sahip olmak,

c) Firewall, Intrusion Prevention System (IPS), URL filtering, Mail Gateway, Antivirüs, Sandbox-APT ve DoS/DDoS tedbire aygıtlarının heyetim, yapılandırma ve idaresinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ç) NAT, QoS ve OTP (One Time Password) teknolojilerinin idaresinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

d) Sanal Özel Ağ (VPN), Geniş Alan Ağ (WAN), dış DNS ve alan isimleri idaresinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e) Kurumsal log idaresi, SIEM ve log korelasyonu sistemlerinin idaresinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) Penetrasyon/Sızma testleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

g) Ağ üzerinde zafiyet tarama ve trafik tahlili yapabilen (Nessus, AppScan, Wireshark, Tcpdump, Nmap, Netcat gibi) yazılımların kullanmasında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ğ) Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

h) Siber olaylara müdahale (SOME) faaliyetleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ı) Teknik şartname oluşturma ve PoC çalışmalarının yürütülmesinde deneyim sahibi olmak,

i) Proje idare üniteleri ile ortak çalışabilecek, teknik liderlik yapabilecek düzeyde proje misyon idaresi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Tercihen;

a) Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified Ethical Hacker (CEH) yahut ISO 27001 (Bilgi Güvenliği İdaresi Sistemi) Standardı denetçi sertifikalarından en az birine sahip olmak,
b) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği İdaresi Sistemi) Standardı konusunda, sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve uygulamaları ile Bilgi Güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk tahlili ve risk idaresi mevzularında uygulama bilgisine sahip olmak ve sertifikanın muvaffakiyet ile alındığı en az bir uygulamada etkin rol almak

a) Büyük ölçekli bilgi süreç ünitelerinde yahut ulusal güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu sisteminin bozulmasına yol açabilecek kritik tıptaki dataların bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında veyahut en az 1000 (bin) iç yahut 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel bölümdeki sistem merkezlerinde ağ idaresi uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl ağ idaresi uzmanı olarak çalıştığını belgelemek,

b) Cisco Certified Network Associate (CCNA) yahut Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikalarından en az birine sahip olmak,

c) Cisco yahut HP ağ aygıtlarının ana omurga anahtarı (Backbone switch) ve kenar anahtarı (kenar switch) konseyimi, konfigürasyonu ve idaresinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ç) Lokal alan ağ (LAN), kablosuz mahallî ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), Geniş alan ağ (WAN), dış DNS ve alan isimleri idaresinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

d) Tunelling, Routing, Switching, DNS, DHCP, 802.11 a/b/g/n/ac, 802.1x teknolojilerinin idaresinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

e) NAC (Network Access Control) uygulamalarının heyetimi ve idaresinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) NAT, BGP, OSPF, VRF, MPLS, Cisco VSS-VPC/HP IRF bahislerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

g) Ağ alt yapısındaki aygıtların ve ağın durumunu yönetebilen network tahlil araçlarının kullanmasında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ğ) Proje idare üniteleri ile ortak çalışabilecek, teknik liderlik yapabilecek düzeyde proje bakılırsav idaresi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

a) Büyük ölçekli bilgi süreç ünitelerinde yahut ulusal güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu nizamının bozulmasına yol açabilecek kritik çeşitteki dataların bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında veyahut en az 1000 (bin) iç yahut 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel daldaki sistem merkezlerinde sistem idaresi uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,

b) Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Active Directory ve Exchange (2010, 2013 yahut 2016) sistemlerinin MCSA ve MCSE sertifikalarından en az ikisine sahip olmak,

c) Microsoft İşletim Sistemleri, Microsoft Domain Controller, Active Directory, Exchange ve Windows Server Clustering, Site Management hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ç) Sanallaştırma teknolojileri üzerine mimari tasarım yapabilme, kurulumları gerçekleştirip yönetebilme, kısa orta ve uzun vade için kapasite planları çıkarabilme deneyimine sahip olmak,

d) Her katmanda tesir alanı (domain) konsolidasyonu projelerinde bulunmuş olmak,

e) Bilgi ve disk yedekleme & kurtarma sistemlerinin (Netbackup, MS DPM gibi) idaresinde,e-posta arşivleme ve yedekleme teknolojileri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

f) Sunucu servisleri düzeyinde mimari altyapı tasarımı yapıp işletebilme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

g) Ağ idaresi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ğ) İleri düzeyde Powershell scriptleri yazabilme ve GPO yönetebilme deneyimine sahip olmak,

h) Object Storage İdaresi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ı) Temel sunucu (web, mail, domain, DNS) servislerinin iş sürekliliğini tasarlayıp kurabilme deneyimine sahip olmak,

i) Proje idare üniteleri ile ortak çalışabilecek, teknik liderlik yapabilecek düzeyde proje bakılırsav idaresi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Tercihen;

a) Information Technology Infrastructure Library (ITIL) sertifikasına sahip olmak,
b) NETAPP, EMC, HITACHI üzere depolama aygıtlarını hizmet düzeylerine uygun biçimde yönetebilmek,
c) ODM (fevkalade Durum Merkezi) sistemleri heyetim ve idaresinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,
ç) Datacenter suramı ve idaresinde, TIER sertifikasyonlandırma hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
d) Temel Linux servislerinin (BIND, Postfix, sendmail, vb) ve işletim sistemlerinin konseyimi ve idaresi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

RESMİ İLAN METNİ
 
Üst