Okulda çocuğun ruh sıhhatini neler tesirler ?

MüzminBekar

New member
Okul, çocuğun ailesinden daha sonra birinci toplumsal çevresidir. Anne-babanın yerini artık okulda öğretmen almıştır. Çocuk için öğretmeni her şeyi en yeterli, en yanlışsız bilendir.
Öğretmenini seven çocuk, okula istekle sarfiyat, öğretmeninin yönergelerine uyar. Sorumluluklarını yerine getirir, bu da tahsil yaşantısını olumlu tesirler.
ÖĞRETMEN, sınıf ortasında nizam ve disiplini sağlayabilecek özellikte olmalıdır.
Çocuğun ruh sıhhatinin ehemmiyetine inanmalı, öğrencilerine takviye olmalı, itimat vermeli, onları incitecek hallerden uzak olmalıdır.

Öğrenci ayrımı yapmamalıdır, en küçük bir ayrım çocuklar tarafınca hissedilecektir.
Sevgisini, sınıfta disiplini bozmadan yansıtabilmelidir.

Öğrencilerini faal, başarılı, kendini tabir edebilen, yaratıcı, memnun bireyler olacak biçimde desteklemelidir. Onları araştırmaya, incelemeye yöneltmeli, edilgen olmaktan uzak tutmalıdır.

Rehber özelliğini her vakit korumalıdır. Çocuğun kişilik gelişmeninin ehemmiyetine inanmalı ve kendisinin tesirli olduğunu unutmamalıdır. Adil davranmalı, istikrarlı ve dengeli davranmalıdır.
Öğretmenin kendi ruh sıhhatinin yerinde olması öğrenciyi müspet tarafta etkileyecektir.
Öğretmen öğrencileri ile münasebetlerinde göz kontağı kurmalıdır. Öğrencilerini faal biçimde dinlemeli ve çocuğa bunu hissettirmelidir.

Problemlerin tahlilinde ‘’ben dili’’ kullanmalıdır. Örneğin, ‘’gürültü yapıyorsunuz’’ yerine ‘’gürültü olunca üzülüyorum’’ üzere.

İsim takma, alay etme üzere tavırlardan mutlaka kaçınmalı, sınıfında bu çeşit davranışlara asla müsaade vermemelidir.

PROGRAM, ülkemizde Ulusal Eğitim Bakanlığının düzenlediği biçimde okullarda uygulanmaktadır. Her ülke, toplumsal hayatı her bakımdan destekleyecek, nitelikli insan gücünü yetiştirecek eğitim programlarını hazırlar, vakit zaman dünyadaki yeni gelişmeler, muhtaçlıklar doğrultusunda değişikliklere masraf.
Eğitim programlarındaki maksat, çocuklara bilgi yüklemek değil; onları vücut ve ruh sıhhati yerinde , memnun bireyler olarak topluma kazandırmaktır.
Programlar, çocukların ilgi ve yeteneklerini ortaya koyan ve bu doğrultuda meslek seçimine yöneltici olmalıdır.
Çocukların, bedensel, bilişsel, toplumsal, duygusal, psikomotor, fizikî, lisan gelişimlerine dayanak olacak özellikte olmalıdır.
Çocuklar, öğrenme sürecinde etkin ve iştirakçi olmalı, edilgenlikten uzak olmalıdır.
Öğrenme ortamı yalnızca sınıfla hudutlu kalmamalı, dış ortamdada gerçekleşebileceği unutulmamalı, gerekli deney, seyahat ve müşahedeler ihmal edilmemelidir.
Çocukların ilgi ve isteklerine göre kulüp çalışmalarına yer verilmelidir.
Ders çeşitleri ve üst sınıfta okutulacak dersler uygun biçimde yer almalıdır.
Günlük ders programı hazırlanırken ağır dersler birbiri gerisine ve günün sonuna gerçek yerleştirilmemeli, ilgi cazibeli hobi üzere özellik taşıyan dersler ağır derslerin ortasına yerleştirilerek zihinsel dinlenme sağlanmalıdır.
bir daha öğlen yemeğine yakın, ağır dersler mümkünse programa yerleştirilmemelidir.
Haftalık ders programlarında da öğrencilerin ilgi ve istekleri, dersleri kavrama kolaylıkları dikkate alınarak program yapılmalıdır.

Teknolojik gelişmeler mümkün olduğunca programa yansıtılmalı ve uygulanabilir hale getirilerek, öğrenci ve öğretmenlerin yararlanmasına sunulmalıdır.

FİZİKÎ KURALLAR, eğitim-öğretimin en güzel biçimde gerçekleşebilmesi için uygun olmalıdır. Okulun aydınlatılması, ısıtılması, havalandırılması, okul araç ve gereçlerinin sağlanması öğrencilerin muhtaçlıklarını karşılayabilecek özellikte olmalıdır.
Yabancı lisan, fen, bilişim laboratuarları üzere öğrencilerin uygulayarak öğrenmelerini sağlayacak donanımların yeteri kadar ve gerekli özelliklere sahip biçimde olması gerekir.
Spor salonu,kütüphane, konferans salonu üzere öğrencilerin vakit içinderını yeterli bir biçimde değerlendirebilecekleri alanlar her vakit öğrencilerin yararlanmalarına açık biçimde bulundurulmalıdır. Okullarda bulunan, fakat kapalı tutulan alanlar olmaktan kurtarılmalı, çocukların en faal biçimde kullanabilmeleri için gerekli planlamalar yapılmış olmalıdır.
Okulda yapılması gereken paklık rutin olarak sağlanmalı; ayrıyeten ayrıntı temizliklerde göz gerisi edilmemelidir. Bilhassa tuvaletlerin paklığı üzerinde değerle durulmalı, hijyen için gerekli gereçler sağlanmış olmalı ve takibi yapılmalıdır.

Kantinde alan paklığına dikkat edilmeli, öğrencilerin pak bırakması ile ilgili gerekli yönlendirmeler takip edilmelidir. Mikrobik hastalıkların genel alanlarda süratle bulaştığı unutulmamalı ve gereken tedbirler alınmalıdır. Satılan yiyecek içecek unsurların paklık ve sıhhate uygunluk kontrolleri sık ve meçhul vakit içinderda yapılmalıdır.
Okul merdiven ve koridor genişlikleri standartlar dahilinde olmalıdır. Merdivenlerdeki korkuluklar; üzerinde çocukların kayarak düşmelerini önleyecek biçimde takipte olmalı, çocuklar uyarılmalı ve başıboş bırakılmamalıdır. Tehlikelere karşı uyanık olunmalıdır.
Okullar, engelli öğrenciler de düşünülerek fizikî koşullarını düzenlemelidir.Tekerlekli sandalyeler için eğimli kısımlar vb. Sağlanmış olmalıdır.

Sınıflarda öğretmen ve öğrenci uygun bir eğitim-öğretim ortamı ortasında olmalıdır. Sınıf büyüklükleri, öğrenci sayısının düzenlenmesi daima bu doğrultuda hazırlanmalıdır. Kalabalık bir sınıfta öğretmenin öğrencisini tanıması ve tüm gelişim alanlarını desteklemesi güçtür. hem de öğrencide kendini kolay söz edemez. Bu niçinle sınıftaki öğrenci sayısı uygun biçimde düzenlenmelidir.

Öğrenciler, kendilerine sağlanan ortamı bozmadan, ziyan vermeden kullanmalıdır. Bu tarafta hislerine hitap ederek ve bilinçlendirerek ortamı değerlendirmeleri sağlanmalıdır.

İDARE, öğrencilerin var olması ile vardır. Okul idaresinden birinci sırada müdür sorumludur. Her bir öğrencinin sorumluluğunu taşıma üzere değerli ve ağır sorumluluğu vardır. Müdür yardımcıları da bu sorumluluğu paylaşırlar. Öğrenci merkezdir ve onların ruh sıhhatleri kadar vücut sıhhatlerine da ziyan gelmemesinden sorumludurlar.
Yöneticilerin vicdani hisleri gelişmiş olmalıdır.

Kendi ruh sıhhatleri kesinlikle yerinde olmalı, etrafındaki şahısları, öğrenci ve öğretmenleri olumsuz etkilememeli, öğrencilerin kişiliklerinde incitici, değersizlik hisleri verici hal ve davranışlardan kaçınmalıdırlar.

Yöneticiler, işini severek yapmalı, etrafına olumlu yönlendirmeler yapmalı, müspet güç vermelidir. Kendisi ve etrafı ile barışık özellik taşımalıdır.
Meseleleri faal ve kısa müddette çözebilmelidir.
Gelişime ve değişime açık olmalı, öğrenmeye açık ve istekli olmalıdır.
Okulunu ileriye taşıyıp geliştirebilecek kararlar alabilmelidir.
Öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerine ehemmiyet vermeli, uygulamalardan etkilenen şahıslar olarak geri bildirimlerini dikkate almalıdır.
nazaranv yaptığı gurubun psikolojisini anlayabilecek yeterlilikte bilgi ve hünere sahip olmalıdır.
Teknoloji ve eğitim formlarının seçimi konusunda programa uygun seçimler yapabilecek özellik taşımalı ve gerekirse yardım almaktan kaçınmamalıdır.
DİSİPLİN, yapılması gereken işlerin kısa müddette, verimli olması için uyulması gereken bir nizam sistemidir.
Okullarda ‘’disiplin’’ denince her öğrencinin kendisini denetim edebilecek yeterlilikte olmasının kazandırılması aklımıza gelmeli. Öğrenci otokontrol sahibi olabilmeli ve kendi davranışlarını denetleyebilmelidir.
Beklenen davranışlar için, evvel yönetici ve öğretmenler model olmalıdır. Öğrencinin kişiliğine paha vermeyen yönetici ve öğretmen, öğrenciden beklentisini düşük tutmalıdır.
Alınması gereken kararlar, topluca benimsenerek alınmalıdır. Bunların uygulanmasındaki takip değerlidir, yerleşmesi ve içselleştirilmesi sağlanmalıdır.
Öğrenci kendi kontrolünü sağladığında vakit daha verimli biçimde kullanılır, öğretmen eğitim ve öğretimde daha faal ve verimli olur. Yerleşmiş disiplin anlayışı, hayatın her devrinde, öğrenci için artı bir özellik taşımış olur.
Güzel bir rehberlik sisteminin işleyişi çocukta kendisi ile ilgileniliyor fikri verdiği için disiplin sağlamada tesirlidir. Meseleler ortaya çıkmadan rehberlik, vakitten kazandıracak ve öğrencinin verimli olarak dersleri ile ilgilenmesini sağlayacaktır.
bir daha sorun meydana gelsede ruh sıhhatinin olumsuz etkilenmesini en aza indirecek, tahminen de negatif durum büsbütün giderilebilecek. bu türlü okulda disiplin rahatça sağlanabilecektir.
Okuldaki fizikî şartların öğrenciler göre düzenlenmesi de onlarda ferahlık hissi yaratır.
Disipline ahenk sağlamada, velilerin katkıları unutulmamalı, onlarla işbirliği kesinlikle faal bir biçimde sağlanmalıdır.
Disiplin sağlanmasında ödüllendirmenin ehemmiyeti unutulmamalı, olumlu davranışlar teşfik edilmelidir. Okul ortasında benimsenen ve beklenen davranışlar net olarak öğrencilere bildirilmeli ve bilgilendirilmelidir.
Öğretmen ve öğrenci samimi; ama, ölçüsüz olmamalıdır. İşbirliği ortasında olmaktan çekinilmemelidir. Çalışkan olma ve yardımseverlik öne çıkarılmalıdır.
ARKADAŞ İLGİLERİ, çocuğun ruh sıhhatine değerli katkılarda bulunur. Arkadaş, çocuğun konutunda karşılayamadığı bir gereksinimdir. Çocuklar, okula başlama öncesinde arkadaş heyecanı ortasındadır, arkadaşları nasıldır, kimlerle arkadaş olacaktır?
Okul çağındaki çocuklar için arkadaş epeyce kıymetlidir. Ergenlik çağında ise arkadaşlar ailenin önüne geçmiştir. Genç, arkadaşları tarafınca sevilmek ve beğenilmek ister. Arkadaş edinebilmek ve arkadaşlığı sürdürebilmek için aşikâr bir olgunluk düzeyi gerekir.
Arkadaş bağlantıları, insanları tanımayı, bencil olmamayı, paylaşmayı, uyumlu bağlantıları öğretir. Başkan olma, yönetme, insanları olduğu üzere kabul etmeyi, kendinin farklı istikametlerini keşfetmeyi, oburlarının da farklılıklarını görmesini sağlar. İşbirliği ortasında olmayı, diğerlerinin haklarına hürmet duymayı, ezilmemeyi, ezmemeyi öğrenir. Çocuk, karşı cinsi tanır, kendi cinsiyetine uygun arkadaşlarla cinsel kimliğini pekiştirir.
Arkadaşları ile his ve kanılarını paylaşması onda memnunluk duygusu uyandırır. Arkadaş münasebetlerini düzenleyemeyen çocukta ise günlük hayatını etkileyecek biçimde huzursuzluk hisleri yaşanır.

OKUL-AİLE İŞBİRLİĞİ, çocuğun muvaffakiyetinin artırılmasında, kendisini uygun hissetmesinde değerlidir. Çocuğun eğitimine yönelik gereksinimleri; okul ve ailenin biraraya gelerek, beklentilerin ve takviyelerin görüşülmesi ile çözmesi beklenir.
Okula karşı olumlu hislerin beslenmesi bir daha ailenin katkıları ile desteklenir. Öğrencinin derslerine motivasyonunun artırılmasında, kendine itimat duymasında, birtakım olumsuz davranışlarının değiştirilmesinde işbirliği hayli kıymetlidir. Çocuğun ruh sıhhatinin korunmasında okul-aile işbirliğinin güzel düzenlenmesi tesirlidir.

OKULDAKİ REHBERLİK ÇALIŞMALARI, çocuğun kendisini tanıması, etrafına ahenk sağlaması, yeteneklerini keşfedip, kendini geliştirmesi, etrafını düzgün gözlemleyip, kendisine göre olan fırsatları öğrenmesini sağlar.

İnsan hisleri inişli, çıkışlıdır, kimi devirlerde tasa yaşayabilir, düşünceli durumları olabilir. Bu durumlarda, okullardaki rehberlik çalışmaları gereken ilgi ve dayanağı sağlar.
Bireyin almakta zorlandığı kararlarda değişik boyutları göz önüne sererek ve kendisini tanıma istikametinde destekleyerek yardımcı olur. Kendilerini aşan durumlarda gereken yönlendirmeleri yapar.

ÖZNUR SİMAV-PEDAGOG- KURUCU

AİLE-İLETİŞİM DANIŞMANI-ÖĞRENCİ KOÇU
 
Üst