Alparslan Büyük Selçuklu ne vakit başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları! Alparslan Büyük Selçuklu ne vakit?

VeniVidiVici

New member
Son periyot tarihi dizileriyle muvaffakiyet yakalayan TRT 1 “Uyanış Büyük Selçuklu Alparslan” yeni döneme hazırlanıyor. Çekimlere başlanmasının akabinde yayınlanan birinci fragman ile kısa mühlet içerisinde en epey merak edilen üretimler içinde yer aldı. “Malazgirt Fatihi” olarak isimlendirilen Selçuklu Devleti’nin ikinci önderi Alparslan’ın hayatını mevzu alacak dizi birinci fragmanının yayınlanmasının akabinde büyük beğeni topladı. Pekala, Alparslan Büyük Selçuklu ne vakit başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi oyuncuları! Alparslan Büyük Selçuklu ne vakit? Alparslan Büyük Selçuklu birinci fragmanı!

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BİRİNCİ KISIM TANITIMI İZLE!

ALPARSLANBÜYÜK SELÇUKLU DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?


Dizinin merak uyandıran fragmanında Nizamülmük’e hayat veren ünlü oyuncu Mehmet Özgür’ün yüzü görünürken. Muhammed Alparslan rolünü oynayacak olan Barış Arduç’un ismi ise büyük heyecan yarattı. “Alparslan Büyük Selçuklu” dizisinde Sultan Alparslan rolünü oynayacak Barış Arduç’un partneri ise Melis Sezen olacak. Ayrıyeten üretimde biroldukça ünlü ismin de yer alması bekleniyor.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLUDİZİSİ NE VAKİT BAŞLAYACAK?

Birinci dönemiyle beğeni toplayan ve izlenme rekorları kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin devamı olarak çekilecek olan Alparslan Büyük Selçuklu kesin yayın tarihi 5 Aralık 2021 Cuma olarak açıklanmıştır.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU FRAGMANI!

ALP ARSLAN KİMDİR?

Alp Arslan
yahut tam ismiyle ‘Adud’üd-devle Ebû Şüca’ Muhammed Alp Arslan bin Davud, Büyük Selçuklu Devleti’nin ikinci sultanı olan ve Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya gelişlerini ve gayretini yöneten askeri kumandan ve hükümdardır. Doğum ismi Muhammed bin Davud Çağrı’dır.

Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucularından Horasan Valisi Davet Bey’in oğlu ve Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’in yeğeni olan Alp Arslan, bu devletin kuruluş periyodundaki güç şartlarda yetişti. Doğum tarihini çeşitli kaynaklar 1029 ve 1032 yılları içinde gösterir. Tarih muharrirlerinin epey yiğit bir savaşçı olarak tanımladıkları hükümdar hayli küçük yaşta cet binip ok atmayı öğrendi. Birinci gençlik senelerında arkadaşlarından oluşan kendi birliğiyle katıldığı Dandanakan vb. savaşlardaki başarısıyla dikkati çekti ve babasının vefatından daha sonra Horasan valiliğini üstlendi.

Tuğrul Beyefendi 1063’te ölünce Selçuklu ülkesinde taht hengameleri başladı. Oğlu olmayan Tuğrul Beyefendi, vasiyetinde Davet Bey’in oğullarından Süleyman’ın tahta geçmesini vasiyet etmişti. Selçuklu veziri Amid ül-Mülk bu vasiyeti yerine getirdi ve Rey kentinde Süleyman’ı sultan olarak tahta çıkardı. Fakat Davet Bey’in öteki oğlu Alp Arslan ve Arslan Yabgunun oğlu Kutalmış ile birtakım buyruk ve şehzadeler Süleyman’ın sultanlığını tanımadılar. Kazvin kentinde Alp Arslan ismine hutbe okundu. Kutalmış’ın Rey önüne gelerek kenti kuşatması üzerine, vezir Amid-ül Mülk, Alp Arslan’dan yardım istediği üzere, hutbeyi de onun ismine okuttu. Kutalmış ise, Alp Arslan ile yaptığı Dameğan yakınlarındaki savaşta ömrünü kaybetti. Alp Arslan Rey kentinde Selçuklu Devleti tahtına çıktı. sonrasındasında Amid ül-Mülk’ü azlederek, yerine Nizamülmülk’ü tayin etti.

Birinci seferini Gürcistan ve Doğu Anadolu Bölgesi’ne yaptı. Bu seferde oğlu Melikşah ve veziri Nizamülmülk de bulunuyordu. Bizans’ın elinde bulunan Kars ve Ani bölgesine kadar ilerleyerek buraları ele geçirdi. Bu fethi sonucunda Abbasi Halifesi Kaim bi-Emrillah, Sultan’a “Ebu’-Feth” (Fetihlerin babası) lakabını vermiştir (1064).


1065 yılı sonlarında Üst-yurd ve Mangışlak taraflarına bir sefer düzenledi. Bölgedeki Kıpçaklarla Türkmenleri yönetimi altına aldı. Dedesi Selçuk Bey’in Cend kentindeki mezarını ziyaret edip, Merv kentine döndü (Mayıs 1066). 1067 yılında Kirman meliki olan kardeşi Kavurd’un isyanı sebebiyle Kirman üzerine yürüdü. Melik Kavurd öncü kuvvetleri mağlup olduğu vakit,kalesine çekildi ve bir elçi göndererek affedilmesini istedi. Sultan bu isteği kabul ederek. Kusuruna karşın Kavurd’u affetmiştir ve Kirman Meliki olarak kalmasına müsaade vermiştir. 1068 yılında yeniden isyan eden Kavurd’un üzerine sefer düzenlese de ordudaki askerler içinde Kavurd yandaşlarının olabileceği sezgisiyle geri çekilmiştir.

Anadolu’da ise Tuğrul Beyefendi tarafınca yöneltilen Türkmen akınları devam etmekteydi.

Buyruk Afşin 1067 yılında Kayseri’yi ele geçirdi ve yağmaladı. Bunun üzerine Bizans İmparatoru Romen Diyojen Türkleri Anadolu’dan çıkartmak için 1068 yılında sefer çıktı ve Halep’e kadar ilerledi. Lakin bu hareket Türklerin akınlarının ilerlemesinde pürüz olmadı, hatta Amorium kenti ele geçirildi. İmparator Romanos ikinci bir sefere çıktı ve bu sefer Fırat ırmağı kenarına kadar ilerledi. Selçuklu akıncıları öteki kollardan akınlara devam ederek Malatya’ya atak ettiler ve Konya’yı tahrip ettiler.

Sultan Alp Arslan 1067 yılında ikinci kere Gürcistan seferine çıkmak zorunda kaldı. Gürcü hükümdarı IV. Bagrat; Alanlar ile birleşerek müslüman devleti olan Şeddadiler toprağına girmiş Erran’ı istila ve yağma edip, Gence’ye kadar ilerlemişlerdi. Sultan Alp Arslan 1067 yılında Erran’a geldi Şeddâdî buyruğu Fazl ile Şîrvân buyruğu Ebu’l-Esvâr itaatlerini bildirdikten daha sonra Gürcistan’a girdi, Şekki bölgesini aldı. IV. Bagrat ise, Selçuklular ile savaşa yürek edemeyerek kaçtı. Sultan, Gürcistan’ın her tarafına akıncılar gönderip Tiflis’i ele geçirdi. Sonuç olarak Bagrat aman dileyerek Alp Arslan’a tâbi oldu.

Mekke Şerifi Muhammed b. Ebî Hâşim 1070 yılında Alp Arslan’ın huzuruna gelerek, Mekke’de hutbenin Abbasi Halifesi ve Selçuklu Sultanı ismine okunduğunu bildirdi.

Sultan Alp Arslan, Fatımi devleti veziri Nâsır ed-Devle b. Hamdân’dan aldığı bir davet üzerine ismi geçen devleti ortadan kaldırmak ve Mısır’ı ele geçirmek gayesiyle bir sefer düzenledi ve evvel Bizans topraklarına girdi. Sultan birinci vakit içinderda Malazgirt ve Erciş’i ele geçirdi, Diyarbakır bölgesinde Süveyda (Siverek) ve Tulhum başta olmak üzere biroldukca kaleleri ele geçirdi. ondan sonrasında 1071 yılında Bizans hakimiyetindeki Urfa’yı kuşattıysa da başarılı olamadı. Urfa’dan Haleb’e hareket eden Sultan burayı kuşatarak Mirdasoğullarından Mahmûd tarafınca kentin anahtarlarını teslim aldı ve onu affederek makamını bağışladı. Şam’a yönelen Sultan; Bizans imparatoru Romen Diyojen’in büyük bir ordu toplayarak Müslüman topraklarına sefere çıktığını haber aldı ve hızla geri döndü. İki ordu Malazgirt ovasında karşılaştı. Sultan Alp Arslan komutasındaki Selçuklu ordusu kendinden sayıca üstün olan Bizans ordusunu Hilal taktiğiyle mağlup etti ve Bizans imparatoru Romen Diyojen’i esir aldı.

Sultan Alp Arslan batıda olduğu kadar doğuda da topraklarını genişletmeye çalışmıştı. Hakikaten bu biçimde uyuşmazlığa düştüğü Karahanlılar üzerine bir sefer düzenledi ve Ceyhun ırmağı’nı geçti. Fakat onun mevti ile bu sefer yarıda kaldı. Yusuf El Harezmi isimli bir kale kumandanı Sultan’ı hançerleyerek vefatına sebep oldu.

Bizans’la Savaş

Alp Arslan ve esiri Bizans imparatoru Romen Diyojen

1068’de Bizans İmparatorluğu’na karşı savaş ilan ettikten daha sonra kazandıkları savaşlar Türkler’i Orta Doğu’ya gerçek geri çevirmiş; bu muvaffakiyetler Bizanslılar’ı, Türkler’i çıkarmak için Malazgirt’e kadar getirmiştir. Alp Arslan 1071 yılında, Türk tarihinin en değerli zaferlerinden biri olan Malazgirt Meydan Muharebesi’ni kazanmıştır.

bu vakitte Bizans bir nevi fetret evresi hayatıştır. Alp Arslan, Bizans İmparatoru Romen Diyojen’in canını bağışlamış, onu yalnızca yıllık vergiye bağlayıp bir süre esir tutmuştur. Fidyesi ödenen Romen Diyojen ülkesine döndüğünde, tahtından indirilmiş ve VII. Mihail’in yeni bir Bizans imparatoru olarak tahta çıkmış olduğunu görmüştür. Tahtını geri almak için yaptığı savaşlarda mağlup düşmüş; kaçtığı Kilikya’da bir küçük kalede yakalanarak gözlerine mil çekilmiş; İstanbul’a getirilmiş ve Proti adasında (Kınalıada’da) sürgün edilmiştir. Gözlerinin kör edilmesinden dolayı oluşan yaranın enfeksiyonu kararı ölmüştür. Bu niçinle Malazgirt Savaşı sonunda esir düşen Romen Diyojen’in imzaladığı vergi ödeme vaadi geçersiz kalmıştır.

Türkistan seferi ve mevti

Türkmen takviminde 2002 yılından Temmuz 2008’e kadar Ağustos ayı Alp Arslan olarak isimlendirilmiştir.

Merv kentinde olduğu düşünülen mezarın tam yeri bilinmemektedir.
 
Üst